• 32. Lisa Melanie AGOCAN HSV HAM 32. Lisa Melanie AGOCAN HSV HAM
 • 32. Lisa Melanie AGOCAN HSV HAM 32. Lisa Melanie AGOCAN HSV HAM
 • 32. Lisa Melanie AGOCAN HSV HAM 32. Lisa Melanie AGOCAN HSV HAM
 • 29. Annelie HOCHMUTH ESCE THU 29. Annelie HOCHMUTH ESCE THU
 • 29. Annelie HOCHMUTH ESCE THU 29. Annelie HOCHMUTH ESCE THU
 • 29. Annelie HOCHMUTH ESCE THU 29. Annelie HOCHMUTH ESCE THU
 • 19. Hannah RÖNITZ USGC SAS 19. Hannah RÖNITZ USGC SAS
 • 19. Hannah RÖNITZ USGC SAS 19. Hannah RÖNITZ USGC SAS
 • 19. Hannah RÖNITZ USGC SAS 19. Hannah RÖNITZ USGC SAS
 • 31. Maeva HILLER DEC SAS 31. Maeva HILLER DEC SAS
 • 31. Maeva HILLER DEC SAS 31. Maeva HILLER DEC SAS
 • 31. Maeva HILLER DEC SAS 31. Maeva HILLER DEC SAS
 • 18. Johanna WEBER CEC SAS 18. Johanna WEBER CEC SAS
 • 18. Johanna WEBER CEC SAS 18. Johanna WEBER CEC SAS
 • 18. Johanna WEBER CEC SAS 18. Johanna WEBER CEC SAS
 • 30. Thea KURZE DEC SAS 30. Thea KURZE DEC SAS
 • 30. Thea KURZE DEC SAS 30. Thea KURZE DEC SAS
 • 30. Thea KURZE DEC SAS 30. Thea KURZE DEC SAS
 • 23. Monika DOSKOWSKI ESCE THU 23. Monika DOSKOWSKI ESCE THU
 • 23. Monika DOSKOWSKI ESCE THU 23. Monika DOSKOWSKI ESCE THU
 • 23. Monika DOSKOWSKI ESCE THU 23. Monika DOSKOWSKI ESCE THU
 • 25. Anastasia LOSE DEC SAS 25. Anastasia LOSE DEC SAS
 • 25. Anastasia LOSE DEC SAS 25. Anastasia LOSE DEC SAS
 • 25. Anastasia LOSE DEC SAS 25. Anastasia LOSE DEC SAS
 • 21. Yara ILLIG DEC SAS 21. Yara ILLIG DEC SAS
 • 21. Yara ILLIG DEC SAS 21. Yara ILLIG DEC SAS
 • 21. Yara ILLIG DEC SAS 21. Yara ILLIG DEC SAS
 • 22. Evelyn MÜLLER DEC SAS 22. Evelyn MÜLLER DEC SAS
 • 22. Evelyn MÜLLER DEC SAS 22. Evelyn MÜLLER DEC SAS
 • 22. Evelyn MÜLLER DEC SAS 22. Evelyn MÜLLER DEC SAS
 • 26. Mara BÖRNER DEC SAS 26. Mara BÖRNER DEC SAS
 • 26. Mara BÖRNER DEC SAS 26. Mara BÖRNER DEC SAS
 • 26. Mara BÖRNER DEC SAS 26. Mara BÖRNER DEC SAS
 • 16. Emily HEBENSTREIT HSV HAM 16. Emily HEBENSTREIT HSV HAM
 • 16. Emily HEBENSTREIT HSV HAM 16. Emily HEBENSTREIT HSV HAM
 • 16. Emily HEBENSTREIT HSV HAM 16. Emily HEBENSTREIT HSV HAM
 • 7. Antonia WEBER CEC SAS 7. Antonia WEBER CEC SAS
 • 7. Antonia WEBER CEC SAS 7. Antonia WEBER CEC SAS
 • 7. Antonia WEBER CEC SAS 7. Antonia WEBER CEC SAS
 • 14. Rebecca BREEST USGC SAS 14. Rebecca BREEST USGC SAS
 • 14. Rebecca BREEST USGC SAS 14. Rebecca BREEST USGC SAS
 • 14. Rebecca BREEST USGC SAS 14. Rebecca BREEST USGC SAS
 • 13. Emilia GRONEM BSV BER 13. Emilia GRONEM BSV BER
 • 13. Emilia GRONEM BSV BER 13. Emilia GRONEM BSV BER
 • 13. Emilia GRONEM BSV BER 13. Emilia GRONEM BSV BER
 • 17. Philina DENISOW ESCE THU 17. Philina DENISOW ESCE THU
 • 17. Philina DENISOW ESCE THU 17. Philina DENISOW ESCE THU
 • 17. Philina DENISOW ESCE THU 17. Philina DENISOW ESCE THU
 • 11. Maya VERMANN WERC BER 11. Maya VERMANN WERC BER
 • 11. Maya VERMANN WERC BER 11. Maya VERMANN WERC BER
 • 11. Maya VERMANN WERC BER 11. Maya VERMANN WERC BER
 • 15. Pauline FREESE BTSC BER 15. Pauline FREESE BTSC BER
 • 15. Pauline FREESE BTSC BER 15. Pauline FREESE BTSC BER
 • 15. Pauline FREESE BTSC BER 15. Pauline FREESE BTSC BER
 • 9. Smilla ERLEBACH BTSC BER 9. Smilla ERLEBACH BTSC BER
 • 9. Smilla ERLEBACH BTSC BER 9. Smilla ERLEBACH BTSC BER
 • 9. Smilla ERLEBACH BTSC BER 9. Smilla ERLEBACH BTSC BER
 • 8. Kira THURNER USGC SAS 8. Kira THURNER USGC SAS
 • 8. Kira THURNER USGC SAS 8. Kira THURNER USGC SAS
 • 8. Kira THURNER USGC SAS 8. Kira THURNER USGC SAS
 • 15SP Rebecca BREEST_USGC-SAS 15SP Rebecca BREEST_USGC-SAS
 • 15SP Rebecca BREEST_USGC-SAS 15SP Rebecca BREEST_USGC-SAS
 • 15SP Rebecca BREEST_USGC-SAS 15SP Rebecca BREEST_USGC-SAS
 • 15SP Rebecca BREEST_USGC-SAS 15SP Rebecca BREEST_USGC-SAS
 • 12SP Sophia KRAUSE_SCC-BER 12SP Sophia KRAUSE_SCC-BER
 • 12SP Sophia KRAUSE_SCC-BER 12SP Sophia KRAUSE_SCC-BER
 • 12SP Sophia KRAUSE_SCC-BER 12SP Sophia KRAUSE_SCC-BER
 • 12SP Sophia KRAUSE_SCC-BER 12SP Sophia KRAUSE_SCC-BER
 • 17SP. Emily HEBENSTREIT_HSV-HAM 17SP. Emily HEBENSTREIT_HSV-HAM
 • 17SP. Emily HEBENSTREIT_HSV-HAM 17SP. Emily HEBENSTREIT_HSV-HAM
 • 17SP. Emily HEBENSTREIT_HSV-HAM 17SP. Emily HEBENSTREIT_HSV-HAM
 • 17SP. Emily HEBENSTREIT_HSV-HAM 17SP. Emily HEBENSTREIT_HSV-HAM
 • 21SP Yara ILLIG_DEC-SAS 21SP Yara ILLIG_DEC-SAS
 • 21SP Yara ILLIG_DEC-SAS 21SP Yara ILLIG_DEC-SAS
 • 21SP Yara ILLIG_DEC-SAS 21SP Yara ILLIG_DEC-SAS
 • 32SP Lisa Melanie AGOCAN_HSV-HAM 32SP Lisa Melanie AGOCAN_HSV-HAM
 • 32SP Lisa Melanie AGOCAN_HSV-HAM 32SP Lisa Melanie AGOCAN_HSV-HAM
 • 32SP Lisa Melanie AGOCAN_HSV-HAM 32SP Lisa Melanie AGOCAN_HSV-HAM
 • 25SP Thea KURZE_DEC-SAS 25SP Thea KURZE_DEC-SAS
 • 25SP Thea KURZE_DEC-SAS 25SP Thea KURZE_DEC-SAS