• 13-Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV UZB (!) 13-Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV UZB
 • 13-Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV UZB (!) 13-Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV UZB
 • 13-Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV UZB (!) 13-Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV UZB
 • 13-Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV UZB (!) 13-Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV UZB
 • 13-Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV UZB (!) 13-Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV UZB
 • 12_Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO_ITA (!) 12_Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO_ITA
 • 12_Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO_ITA (!) 12_Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO_ITA
 • 12_Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO_ITA (!) 12_Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO_ITA
 • 12_Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO_ITA (!) 12_Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO_ITA
 • 12_Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO_ITA (!) 12_Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO_ITA
 • 11_Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI_ITA (!) 11_Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI_ITA
 • 11_Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI_ITA (!) 11_Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI_ITA
 • 11_Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI_ITA (!) 11_Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI_ITA
 • 11_Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI_ITA (!) 11_Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI_ITA
 • 11_Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI_ITA (!) 11_Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI_ITA
 • 11_Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI_ITA (!) 11_Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI_ITA
 • 10_Cate FLEMING / Chase FINSTER_USA (!) 10_Cate FLEMING / Chase FINSTER_USA
 • 10_Cate FLEMING / Chase FINSTER_USA (!) 10_Cate FLEMING / Chase FINSTER_USA
 • 10_Cate FLEMING / Chase FINSTER_USA (!) 10_Cate FLEMING / Chase FINSTER_USA
 • 10_Cate FLEMING / Chase FINSTER_USA (!) 10_Cate FLEMING / Chase FINSTER_USA
 • 10_Cate FLEMING / Chase FINSTER_USA (!) 10_Cate FLEMING / Chase FINSTER_USA
 • 8_Isabelle MARTINS Ryan BEDARD_USA (!) 8_Isabelle MARTINS Ryan BEDARD_USA
 • 8_Isabelle MARTINS Ryan BEDARD_USA (!) 8_Isabelle MARTINS Ryan BEDARD_USA
 • 8_Isabelle MARTINS Ryan BEDARD_USA (!) 8_Isabelle MARTINS Ryan BEDARD_USA
 • 8_Isabelle MARTINS Ryan BEDARD_USA (!) 8_Isabelle MARTINS Ryan BEDARD_USA
 • 6_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA (!) 6_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA
 • 6_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA (!) 6_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA
 • 6_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA (!) 6_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA
 • 6_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA (!) 6_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA
 • 6_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA (!) 6_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA
 • 7_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR (!) 7_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR
 • 7_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR (!) 7_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR
 • 7_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR (!) 7_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR
 • 7_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR (!) 7_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR
 • 7_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR (!) 7_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR
 • 7_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR (!) 7_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR
 • 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS (!) 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS
 • 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS (!) 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS
 • 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS (!) 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS
 • 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS (!) 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS
 • 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS (!) 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS
 • 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS (!) 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS
 • 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS (!) 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS
 • 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS (!) 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS
 • 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS (!) 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS
 • 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS (!) 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS
 • 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS (!) 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS
 • 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS (!) 4_Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO_RUS
 • 3_Karina SAFINA Luka BERULAVA_GEO (!) 3_Karina SAFINA Luka BERULAVA_GEO
 • 3_Karina SAFINA Luka BERULAVA_GEO (!) 3_Karina SAFINA Luka BERULAVA_GEO
 • 3_Karina SAFINA Luka BERULAVA_GEO (!) 3_Karina SAFINA Luka BERULAVA_GEO
 • 3_Karina SAFINA Luka BERULAVA_GEO (!) 3_Karina SAFINA Luka BERULAVA_GEO
 • 3_Karina SAFINA Luka BERULAVA_GEO (!) 3_Karina SAFINA Luka BERULAVA_GEO
 • 2_Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV_RUS (!) 2_Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV_RUS
 • 2_Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV_RUS (!) 2_Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV_RUS
 • 2_Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV_RUS (!) 2_Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV_RUS
 • 2_Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV_RUS (!) 2_Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV_RUS
 • 2_Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV_RUS (!) 2_Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV_RUS
 • 1_Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK_RUS (!) 1_Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK_RUS
 • 1_Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK_RUS (!) 1_Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK_RUS
 • 1_Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK_RUS (!) 1_Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK_RUS
 • 1_Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK_RUS (!) 1_Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK_RUS
 • 1_Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK_RUS (!) 1_Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK_RUS
 • 1_Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK_RUS (!) 1_Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK_RUS
 • Siegerehrung Paare (!) Siegerehrung Paare
 • 2 MUKHORTOVA / EVGENYEV RUS, 1 KHABIBULLINA / KNYAZHUK RUS, 3 SAFINA / BERULAVA GEO (!) 2 MUKHORTOVA / EVGENYEV RUS, 1 KHABIBULLINA / KNYAZHUK RUS, 3 SAFINA / BERULAVA GEO
 • _9_Letizia ROSCHER Luis SCHUSTER_GER (!) _9_Letizia ROSCHER Luis SCHUSTER_GER
 • _9_Letizia ROSCHER Luis SCHUSTER_GER (!) _9_Letizia ROSCHER Luis SCHUSTER_GER
 • _9_Letizia ROSCHER Luis SCHUSTER_GER (!) _9_Letizia ROSCHER Luis SCHUSTER_GER
 • _9_Letizia ROSCHER Luis SCHUSTER_GER (!) _9_Letizia ROSCHER Luis SCHUSTER_GER
 • _9_Letizia ROSCHER Luis SCHUSTER_GER (!) _9_Letizia ROSCHER Luis SCHUSTER_GER
 • _9_Letizia ROSCHER Luis SCHUSTER_GER (!) _9_Letizia ROSCHER Luis SCHUSTER_GER
 • _9_Letizia ROSCHER Luis SCHUSTER_GER (!) _9_Letizia ROSCHER Luis SCHUSTER_GER
 • SD_7_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA (!) SD_7_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA
 • SD_7_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA (!) SD_7_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA
 • SD_7_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA (!) SD_7_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA
 • SD_7_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA (!) SD_7_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA
 • SD_7_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA (!) SD_7_Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA_USA
 • SD_6_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR (!) SD_6_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR
 • SD_6_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR (!) SD_6_Violetta SIEROV / Ivan KHOBTA_UKR