• Deckblatt_2012 Deckblatt_2012
 • Januar Savchenko-Szolkowy Januar Savchenko-Szolkowy
 • Februar Patrick Chan Februar Patrick Chan
 • Maerz David-White Maerz David-White
 • April - Miki Ando April - Miki Ando
 • Mai - Savchenko/Szolkowy Mai - Savchenko/Szolkowy
 • Juni - Peter Liebers Juni - Peter Liebers
 • Juli - Nelli Zhiganshina-Alexander Gazsi Juli - Nelli Zhiganshina-Alexander Gazsi
 • August - Sarah Hecken August - Sarah Hecken
 • September - Gierok Just September - Gierok Just
 • Oktober - Hausch/Wende Oktober - Hausch/Wende
 • November - Vartmann/van Cleave November - Vartmann/van Cleave
 • Dezember Volosozhar-Trankov Dezember Volosozhar-Trankov