• 10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA 10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA
 • 10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA 10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA
 • 10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA 10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA
 • 10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA 10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA
 • 10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA 10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA
 • 9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU 9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU
 • 9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU 9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU
 • 9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU 9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU
 • 9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU 9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU
 • 8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS 8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS
 • 8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS 8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS
 • 8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS 8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS
 • 8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS 8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS
 • 8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS 8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS
 • 8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS 8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS
 • 8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS 8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS
 • 6 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA 6 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA
 • 6 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA 6 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA
 • 6 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA 6 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA
 • 6 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA 6 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA
 • 6 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA 6 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA
 • 7 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP 7 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP
 • 7 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP 7 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP
 • 7 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP 7 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP
 • 7 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP 7 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP
 • 7 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP 7 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP
 • 5_Rachel_PARSONS / Michael_PARSONS _USA 5_Rachel_PARSONS / Michael_PARSONS _USA
 • 5_Rachel_PARSONS / Michael_PARSONS _USA 5_Rachel_PARSONS / Michael_PARSONS _USA
 • 5_Rachel_PARSONS / Michael_PARSONS _USA 5_Rachel_PARSONS / Michael_PARSONS _USA
 • 5_Rachel_PARSONS / Michael_PARSONS _USA 5_Rachel_PARSONS / Michael_PARSONS _USA
 • 5_Rachel_PARSONS / Michael_PARSONS _USA 5_Rachel_PARSONS / Michael_PARSONS _USA
 • 5_Rachel_PARSONS / Michael_PARSONS _USA 5_Rachel_PARSONS / Michael_PARSONS _USA
 • 4_Kaitlin HAWAYEK / Jean Luc BAKER_USA 4_Kaitlin HAWAYEK / Jean Luc BAKER_USA
 • 4_Kaitlin HAWAYEK / Jean Luc BAKER_USA 4_Kaitlin HAWAYEK / Jean Luc BAKER_USA
 • 4_Kaitlin HAWAYEK / Jean Luc BAKER_USA 4_Kaitlin HAWAYEK / Jean Luc BAKER_USA
 • 4_Kaitlin HAWAYEK / Jean Luc BAKER_USA 4_Kaitlin HAWAYEK / Jean Luc BAKER_USA
 • 4_Kaitlin HAWAYEK / Jean Luc BAKER_USA 4_Kaitlin HAWAYEK / Jean Luc BAKER_USA
 • 3_Piper_GILLES / Paul_POIRIER_CAN 3_Piper_GILLES / Paul_POIRIER_CAN
 • 3_Piper_GILLES / Paul_POIRIER_CAN 3_Piper_GILLES / Paul_POIRIER_CAN
 • 3_Piper_GILLES / Paul_POIRIER_CAN 3_Piper_GILLES / Paul_POIRIER_CAN
 • 3_Piper_GILLES / Paul_POIRIER_CAN 3_Piper_GILLES / Paul_POIRIER_CAN
 • 1_Gabriella_PAPADAKIS / Guillaume_CIZERON_FRA 1_Gabriella_PAPADAKIS / Guillaume_CIZERON_FRA
 • 1_Gabriella_PAPADAKIS / Guillaume_CIZERON_FRA 1_Gabriella_PAPADAKIS / Guillaume_CIZERON_FRA
 • 1_Gabriella_PAPADAKIS / Guillaume_CIZERON_FRA 1_Gabriella_PAPADAKIS / Guillaume_CIZERON_FRA
 • 1_Gabriella_PAPADAKIS / Guillaume_CIZERON_FRA 1_Gabriella_PAPADAKIS / Guillaume_CIZERON_FRA
 • 1_Gabriella_PAPADAKIS / Guillaume_CIZERON_FRA 1_Gabriella_PAPADAKIS / Guillaume_CIZERON_FRA
 • 2_Victoria_SINITSINA - Nikita_KATSALAPOV_RUS 2_Victoria_SINITSINA - Nikita_KATSALAPOV_RUS
 • 2_Victoria_SINITSINA - Nikita_KATSALAPOV_RUS 2_Victoria_SINITSINA - Nikita_KATSALAPOV_RUS
 • 2_Victoria_SINITSINA - Nikita_KATSALAPOV_RUS 2_Victoria_SINITSINA - Nikita_KATSALAPOV_RUS
 • 2_Victoria_SINITSINA - Nikita_KATSALAPOV_RUS 2_Victoria_SINITSINA - Nikita_KATSALAPOV_RUS
 • 2_Victoria_SINITSINA - Nikita_KATSALAPOV_RUS 2_Victoria_SINITSINA - Nikita_KATSALAPOV_RUS
 • RD10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA RD10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA
 • RD10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA RD10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA
 • RD10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA RD10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA
 • RD10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA RD10 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON_FRA
 • RD9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU RD9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU
 • RD9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU RD9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU
 • RD9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU RD9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU
 • RD9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU RD9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU
 • RD9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU RD9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS_LTU
 • RD8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS RD8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS
 • RD8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS RD8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS
 • RD8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS RD8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS
 • RD8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS RD8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS
 • RD8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS RD8 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV_RUS
 • RD5 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP RD5 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP
 • RD5 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP RD5 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP
 • RD5 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP RD5 Olivia SMART / Adrian DIAZ_ESP
 • RD7 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA RD7 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA
 • RD7 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA RD7 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA
 • RD7 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA RD7 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA
 • RD7 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA RD7 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA
 • RD7 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA RD7 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC_FRA
 • RD6 Rachel PARSONS / Michael PARSONS_USA RD6 Rachel PARSONS / Michael PARSONS_USA
 • RD6 Rachel PARSONS / Michael PARSONS_USA RD6 Rachel PARSONS / Michael PARSONS_USA
 • RD6 Rachel PARSONS / Michael PARSONS_USA RD6 Rachel PARSONS / Michael PARSONS_USA
 • RD_5_Olivia_SMART-Adrian_DIAZ_ESP RD_5_Olivia_SMART-Adrian_DIAZ_ESP
 • RD_5_Olivia_SMART-Adrian_DIAZ_ESP RD_5_Olivia_SMART-Adrian_DIAZ_ESP
 • RD_5_Olivia_SMART-Adrian_DIAZ_ESP RD_5_Olivia_SMART-Adrian_DIAZ_ESP
 • RD_5_Olivia_SMART-Adrian_DIAZ_ESP RD_5_Olivia_SMART-Adrian_DIAZ_ESP